Neerslachtigheid

NEERSLACHTIGHEID

ondersteun uw stemming met natuurlijke supplementen.

Iedereen kent wel momenten van somberheid of verdriet. Ook de 'najaars- of winterdip' is velen niet onbekend. Als een neerslachtige gemoeds- toestand langere tijd aanhoudt dan kan er sprake zijn van een depressie.
Bij een depressie wordt geadviseerd profes- sionele hulp in te schakelen. Bij minder ernstige klachten (neerslachtigheid) kan een aantal dieet- maatregelen, supplementen en kruiden, onder- steuning bieden.

Tekorten in de voeding
Van een aantal voedingsstoffen is aangetoond dat een tekort neerslachtigheid kan bevorderen of verergeren. Algemeen wordt daarom aange- raden om een hooggedoseerd, breed samen- gesteld multi-vitaminen/mineralen preparaat
in te nemen, zodat tekorten kunnen worden uitgesloten.

Vitamine B-12 en foliumzuur
Vele recente onderzoeken wijzen op de relatie tussen depressiviteit en een lage hoeveelheid foliumzuur en/of vitamine B-12 in het bloed. Niet alleen blijkt de kans op het ontwikkelen van depressiviteit hoger: ook de behandelings- resultaten (met reguliere geneesmiddelen) waren beter wanneer mensen meer foliumzuur en vita- mine B-12 in het bloed hadden. Extra aanvulling met deze vitaminen – in de vorm van een hoog gedoseerd, breed samengesteld multi-vitaminen/ mineralen preparaat – is daarom altijd gewenst. Bij vastgestelde depressiviteit worden hogere doseringen aanbevolen; minimaal 1000 µg vitamine B-12 en minimaal 800 µg foliumzuur.

Vitamine D
Onderzoekers hebben vastgesteld dat een tekort aan vitamine D leidt tot een duidelijk hogere kans op het ontwikkelen van een depressie.
Toediening van vitamine D aan personen met een depressie leidde tot vermindering van de klachten. Zelfs bij gezonde proefpersonen bleek inname van vitamine D aan het einde van de winter, al in enkele dagen de stemming te kun- nen verbeteren. Tekorten aan vitamine D komen veelvuldig voor. Aangeraden wordt om altijd te zorgen voor extra inname van vitamine D, bij-

voorbeeld door inname van een hoog gedoseerd, breed samengesteld multi-vitaminen/mineralen preparaat. Bij een tekort dient minimaal 25 µg gedurende enige tijd te worden gegeven. In de praktijk blijkt dit soms te weinig te zijn en is een individuele vitamine D bepaling aan te raden.

Omega-3 vetzuren
Alle cellen in ons lichaam, ook de hersencellen, worden omgeven door een celwand: het celmem- braan. Een celmembraan dat rijk is aan meer- voudig onverzadigde vetzuren (MOV´s), vooral omega-3 vetzuren uit vette vis (EPA en DHA), functioneert beter dan een membraan dat voor- namelijk verzadigde vetzuren bevat (uit vlees
of zuivel). Het celmembraan blijft bij voldoende inname van omega-3 vetzuren namelijk vloei- baarder waardoor de hersenen beter functione- ren. De inname van omega-3 vetzuren ligt in ons land rond 100 mg per dag, terwijl 450 mg wordt aanbevolen. Uit onderzoeken naar de relatie tussen depressiviteit en omega-3 vetzuren blijkt dat lage concentraties van deze vetzuren in het bloed het risico van depressiviteit verhogen.
Behalve dat u vaker vis kunt eten, kunt u de juiste vetzuren ook aanvullen in de vorm van een dagelijkse capsule visolie (1000 mg) of, als u liever geen vis neemt, een product met DHA uit algen.

Neerslachtigheid; oorzaak en gevolg
De gevolgen van neerslachtigheid zijn meestal net zo divers als de oorzaken en variëren van gebrek aan energie en vermoeidheid tot slaap- stoornissen en concentratieproblemen. Ook is er vaak sprake van een vicieuze cirkel. Zo kan een gebrek aan energie en algemene vermoeid-
heid voortkomen uit slapeloosheid en vervolgens weer leiden tot concentratieproblemen. Het is dan zaak om de cirkel te doorbreken.
Behalve de hiervoor genoemde algemene voe- dingsadviezen kan (extra) inname van specifieke voedingssupplementen een positieve bijdrage leveren.

5-HTP, bij neerslachtigheid en slapeloosheid
Griffonia simplicifolia is een boon die in Afrika groeit. Deze boon bevat L-5-hydroxytryptofaan (5-HTP), een aminozuur dat direct de bloed- hersenbarrière kan passeren. In de hersenen wordt 5-HTP omgezet in serotonine. Serotonine is een zogeheten neurotransmitter. Neurotrans- mitters zorgen voor overdracht van prikkels in de hersenen. Serotonine heeft invloed op de stemming. Een tekort aan deze neurotransmit- ter uit zich in klachten zoals een gedeprimeerde stemming en lusteloosheid. 5-HTP is volgens onderzoek 10 tot 20 maal effectiever bij de aanmaak van serotonine dan het aminozuur tryptofaan, omdat het de directe voorloper
van serotonine is. 5-HTP kan zowel structureel worden gebruikt bij neerslachtigheid, als in- cidenteel, bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het in slaap vallen. De meest gebruikte dagdosering is 100-200 mg.

L-theanine, een natuurlijke rustgever
Ook het aminozuur l-theanine, uit groene thee, is een natuurproduct dat mensen bij neer- slachtigheid en slapeloosheid goed kan onder- steunen. Het aminozuur heeft een opbeurend en rustgevend karakter, terwijl het de geest helder houdt. De effecten van l-theanine worden, even- als bij 5-HTP, toegeschreven aan de invloeden op
neurotransmitters, zoals serotonine. Dit verklaart de positieve effecten van l-theanine bij stress, slapeloosheid en neerslachtigheid. Het ontspan- nende effect kan welkom zijn voor mensen die moeilijk in slaap kunnen komen. L-theanine helpt snel; al binnen een half uur na inname.

Rhodiola in stress-situaties
Indien de neerslachtigheid en rusteloosheid een direct aanwijsbare oorzaak hebben in de vorm van stress, dan kan het kruid rhodiola goede ondersteuning geven. Rhodiola werkt als adap- togeen; het laat lichaam en geest zich aanpassen aan extreme situaties.
Rhodiola kan de hormonale reacties van het lichaam op stress reguleren; niet alleen door in- vloed op de bijnieren, maar ook via de hersenen (hypothalamus), van waaruit de eigenlijke reactie op stress begint. Let er op dat u een gestandaar- diseerd extract gebruikt. Dit garandeert dat het product altijd een zelfde hoeveelheid werkstof- fen bevat en u geen rekening hoeft te houden met natuurlijke schommelingen.

Sint Janskruid; het zonnige kruid
Vele onderzoeken tonen de effectiviteit van sint janskruid bij onder andere angsten, slapeloos- heid, rusteloosheid en winterdepressies aan. De effecten van het kruid treden over het algemeen pas na enkele weken gebruik op en houden ook na enige weken van gebruik aan. De effectivi- teit is mede afhankelijk van de kwaliteit van het kruid. Het beste effect met sint janskruid wordt bereikt bij een dagelijkse inname van minimaal 600 µg hypericine; de werkstof in sint janskruid. Bij sint janskruid is standaardisatie van de werk- stoffen de enige garantie voor een optimaal ef- fectieve werkzaamheid.

Combinatie met andere middelen
De genoemde voedingsmaatregelen, zoals de extra inname van B-vitaminen, vitamine D, magnesium en omega-3 vetzuren, kunnen altijd een waardevolle ondersteuning zijn. Ook in combinatie met reguliere medicijnen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat inname van extra omega-3 vetzuren de werking van antidepressiva kan verbeteren.
Combineren van middelen, of het nu gaat om bij- voorbeeld kruiden of reguliere geneesmiddelen, vraagt altijd om inzicht in de werkingsmechanis- men en mogelijke bijwerkingen van de gebruikte stoffen. Het raadplegen van een deskundige voordat u sint janskruid, l-theanine, rhodiola
of 5-HTP met eventuele andere middelen gaat combineren, is dan ook noodzakelijk.

Samenvatting en advies
Bij neerslachtigheid kan een aantal dieetmaat- regelen, supplementen en kruiden, ondersteu- ning bieden. Om een tekort aan één of meerdere voedingsstoffen te voorkomen, wordt aangera- den om een hooggedoseerd, breed samenge- steld multi-vitaminen/mineralen preparaat in te nemen. Zo wordt er voor gezorgd dat men in elk geval voldoende vitamine D, vitamine B-12 en foliumzuur binnen krijgt. Ook de omega-3 vetzuren (EPA en DHA) zijn belangrijk.
Er is zeer veel wetenschappelijk onderzoek dat de effectiviteit bevestigt van sint janskruid bij neerslachtigheid. Ook 5-HTP en l-theanine heb- ben een stemmingsverbeterend effect en worden daarnaast bij slaapproblemen ingezet. Het kruid rhodiola wordt vooral gebruikt bij neerslachtig- heid die zijn oorsprong vindt in stress-situaties.

Voor meer informatie over neerslachtigheid en het gebruik van bepaalde voedingsstoffen, kunt u zich wenden tot uw drogist, reformzaak, natuur­ voedingswinkel of een (natuur)geneeskundige.